Down and Up Motivation / Motywacja w Dół i w Górę

The energy, motivation and joy after the event and how to sustain it for longer

You attended an event, could be a training call with your company, a motivational speech, a global or local event, and you have this energy, motivation and joy from it as you reconnected to your passion, reconnected with your “Why?” you do things you do. Perfect and now what?

It’s so great after the event, this feeling that you can do more to get you closer to your goals. This last for some time and as my business mentor Mr Mosses says it is down motivation or hot bath motivation and it lasts only as much as it was “heated” as it will eventually “cool off”. You come up with a great idea at an event you promise yourself this time is different, this time I fulfil my promise but you come back to your day to day activities, life happens, family, bills, work and you forget the feeling and as don’t implement the changes. You will eventually cool off and get back to the old routines and get the same results. You get to another event and go through the same and over and over again… you get frustrated and start to bit up yourself and judge… This is not sustained and hence not leading you to your success. 

What you want to develop is up motivation – constant motivation. This type of motivation that keeps you working towards your goal no matter what and so when you get to this event you will further fuel this motivation and get even better results as the outcome of the event. Because let’s face it you attend all of these events to learn and develop so wouldn’t it be great to actually do it rather than start from scratch every time you attend?

How to do it? The first rule of learning is repetition, here I want to give you some techniques that proven to bring success:

  1. Go over your notes the same evening or the next morning the latest and chose specific changes and actions that you will take to improve your results
  2. Implement one change at a time and repeat it over and over again for 90 days before moving to another change

Build your motivation daily not in a day! I keep saying that if you improve yourself just by 1% a day you can improve yourself 100% in 100 days! 100 is too long? Do it for 90 days as I recommended above and you will improve 90% 🙂

Keep moving forward!

Kasia


[PL]

Energia, motywacja i radość po wydarzeniu i jak utrzymać je na dłużej

Brałaś udział w wydarzeniu, może to być rozmowa szkoleniowa z Twoją firmą, przemówienie motywacyjne, wydarzenie globalne lub lokalne, i czerpiesz z tego energię, motywację i radość, gdyż ponownie połączyłaś się ze swoją pasją, z Twoim „Dlaczego?” robisz rzeczy, które robisz. Idealnie, i co teraz?

Po wydarzeniu jest tak wspaniale, wiesz że możesz zrobić więcej, aby zbliżyć się do swoich celów. Trwa to przez pewien czas i, jak mówi mój mentor biznesowy, pan Mosses, jest to motywacja do dołu lub motywacja gorącej kąpieli i trwa tylko tyle, na ile została „podgrzana”, i ostatecznie „ochłodzi się”. Wpadasz na świetny pomysł na wydarzeniu, obiecujesz sobie, że tym razem jest inaczej, tym razem spełniam obietnicę, ale wracasz do codziennych czynności, życia, rodziny, rachunków, pracy i zapominasz o tym i nie wprowadzasz zmian. W końcu ostygniesz i wrócisz do starych procedur i uzyskasz te same wyniki. Dostajesz się na kolejne wydarzenie i przechodzisz to samo w kółko… denerwujesz się i zaczynasz sobie wypominać i oceniać się… To nie jest trwałe, a zatem nie prowadzi cię do sukcesu.

To, co chcesz rozwinąć, to motywacja do góry- ciągła motywacja. Ten rodzaj motywacji, który sprawia, że ​​pracujesz nad osiągnięciem celu bez względu na wszystko, a więc, kiedy dotrzesz na to wydarzenie, jeszcze bardziej wzmocnisz tę motywację i uzyskasz jeszcze lepsze wyniki w wyniku uczestnictwa w tym wydarzeniu. Ponieważ spójrzmy prawdzie w oczy, że bierzesz udział we wszystkich tych wydarzeniach, aby się uczyć i rozwijać, więc czy nie byłoby wspaniale to robić, a nie zaczynać od zera za każdym razem?

Jak to zrobić? Pierwszą zasadą uczenia się jest powtarzanie, tutaj chcę przedstawić kilka technik, które okazały się przynieść sukces:

  1. Przejrzyj swoje notatki tego samego wieczoru lub następnego dnia rano i wybierz konkretne zmiany i działania, które podejmiesz, aby poprawić swoje wyniki
  2. Wprowadzaj jedną zmianę na raz i powtarzaj ją w kółko przez 90 dni, zanim przejdziesz do innej zmiany

Buduj swoją motywację codziennie, nie w ciągu jednego dnia! Powtarzam ciągle, że jeśli poprawisz się tylko o 1% dziennie, możesz poprawić się o 100% w 100 dni! 100 dni to za długie? Rób to przez 90 dni, jak zaleciłam powyżej, a poprawisz 90% 🙂

Idź naprzód!

Kasia

I start all over / Zaczynam od nowa

[ENG, przejdź na polską wersję na dół strony]

Hello, today I’m going to be quite personal and share my story with you as during this current situation I took my own advice I give to my clients and completely revised my life and all I do and I start all over.

Let me share my story.

My name is Kasia, I’m almost 33 years old and live in sunny Edinburgh, Scotland. I’m originally from Poland and live in the UK for the past 13 years.

For most of my life I felt second best… I felt not good enough… Born and raised in Polish culture that traditionally puts men on the first place, I just didn’t know any different and I grow up in a way to put my wants and dreams after others’ wants and dreams. I felt that I can be seen but not heard.

All my feelings of being not good enough and second best and moving to a foreign country at the age of 19 where I needed to support myself in every way, left me with many limiting believes about what I can do in my life. 

I allowed the limiting believes to affect my life to the extent that my life was average, just an OK life, mostly no highs and no lows.

There were great things in my life, don’t take me wrong. I have met the love of my live when I was 18 and we are happily married with a beautiful boy. My hubby introduced me to Capoeira, Brazilian martial art, and we both train that leading our healthy and active lifestyle together. And I also started my self-discovery journey using the incredible tools of personal development thank to the movie The Secret. Both healthy, active lifestyle and personal development became a bit of a dream as a profession for me.

Nevertheless, I struggled with giving myself permission to even go after this dream, I would work 70h a week in a charity that was paying me only for 40h because there was a demand to full fill charity’s goals. I would get home and be there for my husband, my family, my friends, everyone else and then me. I would support their projects leaving my wants and dreams on the side telling myself I will attend to these later.

When I turned 30 and my little boy was born I was extremely happy but thought that my life will just going to be this average, OK life… it turned that it can be worst. When Gabriel was just 5 months my husband took stress leave from his job and our only source of income. He worked in the same charity as I so I ended up in a very difficult situation. 

I remember exactly this Christmas of 2018 as it was the time that I made the most important decision in my life. I decided to put myself first and start my own business. I became fitness and life coach using all my sport background and personal development experiences.

It didn’t go as good as I envision it. I didn’t know how to focus on my dream as I was always there for everyone and their projects. I wasn’t focused so, while raising a child and developing my business, I started to volunteer in two different charities for some time and join a network marketing company. I struggle with that intense stretch of myself until the current health crisis started. 

The current situation forced me to stay home and revise what works and what doesn’t work. Majority of my clients preferred face to face coaching rather than online, so I finally decided to put my whole energy into the network marketing company. At the same time during these worst times for the world the most beautiful movement was born as many likeminded women from my network marketing company decided to work together and put ourselves first. In that way the Put U First was created.

Crisis in Chinese language is loosely translated into “danger” and “opportunity” respectively. And for me in this time of crisis we should focus on opportunity to develop rather than on the danger of unknown. 

So, when I finally allowed myself to put myself first, to be the star in my own movie instead of playing the second role, I’m open to the opportunity, the growth and knowledge and I am allowing so much success already. I feel that I am changing a generation pattern and want to inspire other women to put themselves first and change their lives too! 

Now, I want to ask you when was the last time you put yourself first? Just stop for some time and think about that. And if you can’t remember, then I encourage you to start putting yourself first in your life because there is only as much as we can run with an empty cup. Remember your cup is refillable and with the right environment that supports and mentors you, you can lead your life the way you want! You can start all over again anytime you want!

Take care,
Kasia


[PL]

Witam, dziś będę bardzo osobista i podzielę się z Wami moją historią, ponieważ w tej obecnej sytuacji skorzystałam z własnych rad, które daję moim klientom i całkowicie przeanalizowałam swoje życie i wszystko, co robię i zaczynam od nowa.

Pozwól, że podzielę się swoją historią.

Nazywam się Kasia, mam prawie 33 lata i mieszkam w słonecznym Edynburgu w Szkocji. Pochodzę z Polski i mieszkam w Wielkiej Brytanii przez ostatnie 13 lat.

Przez większość mojego życia czułam się na drugim miejscu… nie czułam się wystarczająco dobra… Urodziłam się i wychowałam w pięknej polskiej kulturze, która tradycyjnie stawia mężczyznę na pierwszym miejscu, po prostu nie znałam nic innego i dorastam w taki sposób, aby stawiać pragnienia i marzenia innych na pierwszym miejscu a dopiero później moje pragnienia i marzenia. Czułam, że mogę być widoczna, ale nie usłyszana…

Wszystkie moje uczucia bycia niewystarczająco dobrą i na drugim miejscu, jak również przeprowadzki do obcego kraju w wieku 19 lat, gdzie musiałam wspierać się pod każdym względem, pozostawiły mnie z wieloma ograniczającymi przekonaniami na temat tego, co mogę zrobić w moim życiu.

Pozwoliłam ograniczającym przekonaniom wpływać na moje życie do tego stopnia, że ​​moje życie było przeciętne, takie po prostu OK, przeważnie bez wzlotów i upadków.

W moim życiu były wspaniałe rzeczy, nie zrozum mnie źle. Spotkałam miłość mojego życia, kiedy miałam 18 lat i jesteśmy szczęśliwym małżeństwem z pięknym chłopcem. Mój mąż zapoznał mnie z Capoeirą, brazylijską sztuką walki, i oboje to trenujemy, wspólne prowadząc zdrowy i aktywny styl życia. Rozpoczęłam również swoją podróż w odkrywaniu siebie, korzystając z niesamowitych narzędzi rozwoju osobistego dzięki filmowi Sekret. Zarówno zdrowy, aktywny tryb życia, jak i rozwój osobisty zaczęły kreować pomysł na to aby moja kariera była z nimi związana.

Niemniej jednak męczyłam się z pozwolenie sobie nawet na realizację tego marzenia, pracowałbym 70 godzin tygodniowo w organizacji charytatywnej, która płaciła mi tylko za 40 godzin, ponieważ było zapotrzebowanie na pełne wypełnienie celów organizacji charytatywnej. Wracałam do domu i byłam tam dla mojego męża, mojej rodziny, moich przyjaciół, wszystkich innych, a potem dla mnie. Pomagałam w ich projektach, pozostawiając moje potrzeby i marzenia na boku, mówiąc sobie, że zajmę się nimi później.

Kiedy skończyłem 30 lat i urodził się mój mały chłopiec, byłam bardzo szczęśliwy, ale pomyślałam, że moje życie będzie po prostu takie przeciętne, takie OK życie… okazało się, że może być gorzej. Kiedy Gabrielek miał zaledwie 5 miesięcy, mój mąż wziął zwolnił się z pracy z powodu stresu, z pracy która była naszym jedynym źródłem dochodu. Pracował w tej samej organizacji charytatywnej co ja, więc znalazłam się w bardzo trudnej sytuacji.

Pamiętam dokładnie te Święta Bożego Narodzenia 2018 roku, ponieważ był to czas, kiedy podjąłam najważniejszą decyzję w moim życiu. Postanowiłam postawić się na pierwszym miejscu i założyć własną firmę. Zostałam doradcą fitness i życia, wykorzystując całe moje doświadczenie sportowe i doświadczenia rozwoju osobistego.

Nie poszło tak dobrze, jak to sobie wyobrażam. Nie wiedziałam, jak skupić się na swoich marzeniach, ponieważ zawsze byłam dostępna dla wszystkich i dla ich projektów. Nie byłam skoncentrowana, więc wychowując dziecko i rozwijając działalność gospodarczą, zaczęłam na jakiś czas również pracować w dwóch różnych organizacjach charytatywnych i dołączyłam do firmy zajmującej się marketingiem sieciowym. Męczyłam się z tą sytuacją dosłownie rozciąganie mojego czasu do granic wytrzymałości, dopóki nie zaczął się obecny kryzys zdrowotny.

Obecna sytuacja zmusiła mnie do pozostania w domu i przeanalizowania tego, co działa, a co nie. Większość moich klientów woli spotkania twarzą w twarz niż online, więc w końcu zdecydowałam się włożyć całą energię w firmę marketingu sieciowego. Jednocześnie w tych najgorszych czasach na świecie narodził się najpiękniejszy ruch, ponieważ wiele podobnie myślących kobiet z mojej firmy marketingu sieciowego postanowiło współpracować i postawić się na pierwszym miejscu. W ten sposób powstał Put U First – Postaw Siebie Pierwszą.

Kryzys w języku chińskim jest luźno tłumaczony na „niebezpieczeństwo” i „okazję”. Według mnie w czasach kryzysu powinniśmy się skupić raczej na okazjach do rozwoju niż na niebezpieczeństwie nieznanego.

Tak więc, kiedy w końcu pozwoliłam sobie postawić siebie na pierwszym miejscu, zostać główną gwiazdą mojego filmu zamiast grać drugą rolę, jestem otwarta na okazje, rozwój i wiedzę i już pozwalam na duże sukcesy. Czuję, że zmieniam wzór pokoleniowy i chcę zainspirować inne kobiety, aby stawiały się na pierwszym miejscu i również zmieniały swoje życia!

Teraz chcę cię zapytać, kiedy ostatni raz stawiałaś się na pierwszym miejscu? Zatrzymaj się na chwilę i zastanów się nad tym. A jeśli nie pamiętasz, zachęcam Cię, abyś zaczęła stawiać się na pierwszym miejscu w życiu, ponieważ jest tylko tyle siły, ile możemy mieć z „pustym kubkiem”. Pamiętaj, że twój kubek można napełnić, a dzięki odpowiedniemu środowisku, które Cię wspiera i mentorujesz, możesz prowadzić swoje życie tak, jak chcesz! Możesz zacząć wszystko od nowa, kiedy tylko chcesz!

Pozdrawiam,

Kasia

Stay Active with your Family! / Pozostań Aktywna z Rodziną!

[ENG, for Polish version scroll down]

Let’s show out children that they can have what they want in life, they can be successful and they can have heathy and fit bodies that are working great and are vehicles to help them achieve what they want. Let’s be examples for them, let’s stay active in body and mind. Let’s have a healthy body through exercises & good nutrition and healthy mind through personal development!

There are many brilliant family activities that you can do together at home.

My favourite is Capoeira.

I train Capoeira for almost 15 years and found it incredible for me as well as for Gabriel. Here are the benefits of this incredible sport for both adults and children:

I thought you would also enjoy an example of another activity that you can do together with your family so I found this incredible video for you to try. Dance together:

Please let me know how you are getting on with Capoeira or other activities.

Stay healthy, active and positive,

Kasia

——————————————————

Pokażmy dzieciom, że mogą mieć to, czego chcą w życiu, mogą odnosić sukcesy i mogą mieć zdrowe i wysportowane ciała, które działają świetnie pomagając im osiągnąć to, czego chcą. Bądźmy dla nich przykładem, bądźmy aktywni w ciele i umyśle. Miejmy zdrowe ciało poprzez ćwiczenia i zdrowe odżywianie oraz zdrowy umysł poprzez rozwój osobisty! 

Istnieje wiele wspaniałych zajęć rodzinnych, które możesz robić razem w domu! Moim ulubionym jest Capoeira. Trenuję Capoeirę przez prawie 15 lat i uważam ją za niesamowite zajęcie zarówno dla mnie, jak i dla Gabriela. Oto zalety tego niesamowitego sportu zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci:

Pomyślałam, że spodoba ci się także przykład innej aktywności, którą możesz zrobić ze swoją rodziną, więc znalazłam ten niesamowity film do wypróbowania. Tańczmy razem: 

Daj mi znać, jak sobie radzisz z Capoeirą lub innymi zajęciami sportowymi.

Bądź zdrowa, aktywna i pozytywna,

Kasia

3 tips for entrepreneurs to support your health while working from home

As we all now have to stay home due to current health situation I’m here to help you stay healthy while staying productive working from home.

Let’s set your mind, your environment and stay active!

Firstly, setting your mindset for success is crucial while you’re isolated at home so revisit your business goals. Stay lock on the goal and see what works and what does not! Literally, write down all your business activities and see how they perform for your business. That simple act of checking your business activities can show you gaps that could be filled with things like leads generation activities or can show you that some
activities are not working at all. Change what does not work and improve on
what does!

Secondly, make sure your home-work environment supports you. As much as possible have a separate room for you to work and schedule work and family time. When you have set time to start work remember to dress up in the morning as if you were going to the office and then change your clothes as if you would return after work, so you do the physical act of starting and completing your work day.

Thirdly, stay active! The best thing for your immune system is to keep moving! Simple short workout but done every second day or daily can really make a difference and you can even see improve productivity as through exercises you give more oxygen to your brain!

Before trying the following make sure you are fit, feel well and your environment is safe to exercise:

Sit-ups (start with 10 reps) – keep your knees together, breath in while going down and breach out while going up and at the same time contract your glutes. Remember that knees should not go beyond the line of your toes and that the back must be straight.

Lunges (start with 3 minutes) – take a deep breath and take long strides to lower your upper body until your front thigh is almost parallel to the ground. Make sure that your back is straight and front knee never extends past your toes. Exhale while squeezing your glutes and thighs to return to a standing position before moving with the other leg.

Squats (start with 10 rep) – stand up straight, with your feet shoulder width apart. Breath in while pushing your hips back and bending your knees until your thighs are almost parallel to the ground. Breath out and squeeze your glutes while returning to a standing position. Be sure to keep your knees not exceeding the line of your toes.

Leg raises (start with 10 reps each side) – with an inhale lift one leg to the side as high as you can. Keep your body in a straight line. With breath out return to a standing position, repeat lifts 10 times before swapping sides.

Reverse push up on a chair (start with 5 reps) – sit on a chair and place your hands a bit wider that shoulder width apart and facing forward at the edge of the chair, straight your legs or keep them bent for less demanding move. Inhale while lowering your body to the ground, exhale while returning to a starting position.

Knees up (start with 3 minutes) – while marching on the spot pull your knees alternately up and down. Breath in while lifting the keens. Remembering to keep your back straight, not leaning forward and not bending your hips during the exercise.

Lastly, standing push up (start with 5 reps) – stand straight in front of a wall. Put your hands on the wall at shoulders’ height with your hands shoulder width apart. Breath out while bending your arms, leaning toward the wall. Breath in while returning to a starting position. Remember to keep your back straight.

Well done!

Photo by Tirachard Kumtanom on Pexels.com

In conclusion the 3 tips for entrepreneurs to support your health while working from home are to set your winning mindset for success, prepare good work from home environment and keep on with exercising! 

Last one note, the most important right now is to give yourself time to adjust to this current situation and stay calm as that reduces stress which is one of the biggest
factor that impact your immune system.

Stay healthy
and positive!

Kasia

Jestem obiektem badań / I am the subject of a research

[PL first, scroll down for ENG version]

Usłyszałam kiedyś w jednej konferencji TEDx że zrobiono badanie naukowe na uzdolnionych dzieciach i okazało się że te dzieci które były ciągle chwalone za dobre wyniki miały problemy w życiu dorosłym. Z drugiej strony, te dzieci które były chwalone tylko za postępy radziły sobie świetnie.

I nasunęły mi się pytania, a co z tymi co ani nie byli chwaleni za super wyniki ani za postępy? Co z tymi co czuli wsparcie bez słów wsparcia, bo ich rodzice po prostu wiedzieli ze oni sobie poradzą? 

Takie dzieci w wieku 30 lat totalnie zmieniają swoje życie i zaczynają nim kierować aniżeli się jemu przyglądać… A przynajmniej ja tak mam.

Czy były takie badania robione? Nie wiem, ale sama robię takie badanie na sobie już od 14 lat, ale dopiero od ostatniego półtora roku robię to świadomie.

Ja jestem obiektem badań, ale co najważniejsze jestem kierownikiem tych badań! A to uzmysłowienie, że kieruje tym badaniem daje moc! Bo to ja mogę zmienić, ulepszyć lub zakończyć jakąś cześć tego badania jeśli chcę! Rozpoczęłam to świadome badanie nad sobą, kiedy usłyszałam z ust mojego mentora Boba Proctora historię jak usłyszał sławnego mówcę Billa Gove mówiącego: 

„Jeżeli chcę mieć wolność, muszę być sobą. Nie sobą którym myślę, że ty myślisz, że powinienem być. Nie sobą którym myślę, że moja żona myśli, że powinienem być. Nie sobą którym myślę, że moje dzieci myślą, że powinienem być. Jeżeli chcę mieć wolność, muszę być sobą! Więc lepiej żebym wiedział kim ja jestem”

Bill Gove

Dlatego zaczęłam uczyć się siebie i było to dla mnie jak nowe odkrycie. To co rozwój osobisty mi dał to przebudzeniem. Poczułam się jakbym odkryła skarb, a tym skarbem jest mój własny potencjał do tworzenia życia na moich warunkach i ta świadomość, że jestem odpowiedzialna za wszystkie rezultaty w moim życiu.

A Ty robisz jakieś badania? Przyglądasz się sobie? Może teraz jest na to czas szczególnie z obecną sytuacją zdrowotną na świecie? Może teraz jest czas na refleksję o życiu, co w nim działa a co nie? Może teraz jest czas, aby zmienić co nie działa i ulepszać to co działa?

Mam nadzieję, że sprawiłam, że przemyślisz choć trochę swoje życie, a życzę Ci abyś odkryła, że masz potencjał, aby zmienić co nie działa i ulepszyć to co działa.

Pozdrawiam Cię ciepło!

Kasia 


[ENG]

I once heard in one TEDx conference that scientific research was done on gifted children and it turned out that those children who were constantly praised for good results had problems in adulthood. On the other hand, those children who were praised only for their progress were doing great.

And the questions came to me, and what about those who were neither praised for the good results nor the progress? What about those who felt support without words of support because their parents just knew they would manage?

Such children at the age of 30 completely change their lives and start to lead it rather than look at it … At least I have that.

Was such research done? I don’t know, but I’ve been doing this on my own for 14 years, but it’s only been conscious research since the last year and a half.

I am the subject of the research, but most importantly I am the head of this research! And this realisation that I direct this study gives me power! Because I can change, improve or terminate some part of this research if I want! I started this conscious research on myself when I heard the story of my mentor Bob Proctor as he heard the famous speaker Bill Gove saying:

“If I want to be free, I’ve gotta be me. Not the me that I think you think I should be. Not the me that I think my wife/husband thinks I should be. Not the me that I think my kids think I should be. If I want to be free, I’ve got be me. So I better know who me is.”

Bill Gove

That’s why I started to learn about myself and it was like a new discovery for me. What personal development gave me is an awakening. I felt like I had discovered a treasure, and this treasure is my own potential to create life on my own terms and this awareness that I am responsible for all the results in my life.

Are you doing any research? Are you looking at yourself? Maybe now is the time, especially with the current health situation in the world? Maybe now is the time to reflect on life, what works in it and what does not? Maybe now is the time to change what does not work and improve what works?

I hope I made you think about your life at least a little bit and I wish you to discover that you have the potential to change what doesn’t work and improve what works in your life.

I greet you warmly!

Kasia

Meeting people, connect, growing your community, expanding your contacts – networking Poznawanie ludzi, łączenie się, powiększanie społeczności, poszerzanie kontaktów – networking

EGN:

Some of you know that I love to meet and get to know people. I think it came out of me being abroad for so long and longing for the deeper connection with people around me as my family and friends stayed in Poland so I needed to meet new people to connect, to grow my community and to expand my contacts.

After a long time here in Edinburgh I decided to start my own company and the last part of the previous paragraph – expanding my contacts – become very important. 

SO I started to attend networking events in March, I even decided that I’m going to meet 1000 people and help 100 of them have a happy, healthy and balanced life. I’m on 208 and it’s incredible how many phenomenal people I have met!

I found these events very useful but there was no an event where majority of people would be from wellness industry as majority of people at the networking events are more constructions; professionals such as solicitors; or internet specialists, and although they are super important for the growth of the wellness industry, I found that I have a different conversation with someone from within my industry. Saying that I keep attending all kids of the events to have a great balance of contact, nevertheless I have started my own networking event that I really enjoy doing.

The event is all about people from wellness and sport related industry to come together, collaborate, connect, join forces… whatever you want to call it… it is there to have these deeper conversations and that’s what I really enjoy.

Here is the link for the nearest one in October: https://www.eventbrite.co.uk/e/wellbeing-fitness-networking-event-tickets-72557584689?aff=erelexpmlt

I don’t think I would be able to organise that if I wouldn’t have a picture of who I want to surround myself with so I invite you to do this little exercise below and see if things change for you.

Exercise: for the next 30 days focus on the people you want to have in your life as opposite to the one you don’t want to have. You can focus of the characteristics of a person like that rather than on a specific person, so let say you want to surround yourself with positive, creative, active and successful people… well start thinking about that… use your imagination and imagine these sorts of people in your life and how nice it feels to have them.

Ok, that’s it me for today. Have a great weekend everyone!

Kasia

————————————————————————————————

PL:

Niektórzy z was wiedzą, że uwielbiam spotykać się i poznawać ludzi. Wydaje mi się, że tak długo jestem za granicę i tęskniłam za głębszymi związkami z ludźmi wokół mnie, gdy moja rodzina i przyjaciele pozostali w Polsce, więc musiałem poznać nowych ludzi, aby się połączyć, aby rozwinąć społeczność i poszerzyć kontakty.

Po długim czasie pobytu w Edynburgu postanowiłem założyć własną firmę, a ostatnia część poprzedniego akapitu – poszerzenie moich kontaktów – stała się bardzo ważna.

W związku z tym zacząłem uczestniczyć w imprezach networkingowych w marcu, nawet zdecydowałam, że spotkam 1000 osób i pomogę 100 z nich prowadzić szczęśliwe, zdrowe i zrównoważone życie. Mam 208 poznanych osób i to niesamowite, ilu fenomenalnych ludzi dzięki temu spotkałam!

Uważam te imprezy networkingowe za bardzo przydatne, ale nie było żadnej imprezy, w której większość ludzi byłaby z branży wellness, ponieważ większość ludzi na imprezach networkingowych związana jest bardziej z budowlanką; profesjonalistami, takimi jak adwokaci; lub specjaliści internetowi. I chociaż są oni bardzo ważni dla rozwoju branży wellness, odkryłam, że mam inną rozmowę z kimś z mojej branży. Wciąż jednak uczęszczam na wszystkie imprezy, aby mieć świetną równowagę kontaktów, niemniej jednak rozpocząłem własne imprezy networkingowe, które naprawdę sprawiają mi przyjemność.

Te imprezy są dla ludzi z branży wellness i sportu, którzy spotykają się, współpracują, łączą, łączą siły … jakkolwiek chcesz to nazwać … to właśnie tam odbywają się te głębsze rozmowy i to naprawdę mi się podoba. 

Oto link do najbliższej imprezy w październiku: https://www.eventbrite.co.uk/e/wellbeing-fitness-networking-event-tickets-72557584689?aff=erelexpmlt

Nie sądzę, bym była w stanie to zorganizować, gdybym nie miała wyraźnego obrazu, kim chcę się otaczać, dlatego zapraszam do wykonania tego małego ćwiczenia poniżej i sprawdzenia, czy coś się dla ciebie zmieni.

Ćwiczenie: przez następne 30 dni skup się na ludziach, których chcesz mieć w życiu, w przeciwieństwie do tych, których nie chcesz mieć. Możesz skupić się na cechach takiej osoby, a nie na konkretnej osobie, więc powiedzmy, że chcesz otoczyć się ludźmi pozytywnymi, kreatywnymi, aktywnymi i odnoszącymi sukcesy… zacznij o tym myśleć… użyj swojej wyobraźni i wyobraź sobie tego rodzaju ludzie w twoim życiu i jak miło jest ich mieć.

Ok, to tyle na dzisiaj. Życzę wszystkim miłego weekendu!

Kasia

Życie pomiędzy dwoma światami, łapanie dystansu i powrót do pasji – Live in between two worlds, getting the distance and return to passion

Polish:

Właśnie wracam z ponad miesięcznego pobytu w Polsce i moim pięknym mieście Łódź. Bardzo wiele rzeczy się działo podczas naszego pobytu o których będę pisać później, bo dziś chcę zrobić małą refleksję o życiu w dwóch światach… a jadąc przez Niemcy wydaje mi się to adekwatne, bo jestem dosłownie pomiędzy moimi światami… Polską i Wielką Brytanią…

Przeprowadziłam się do Szkocji w 2007 jako 19 letnie dziecko znające tylko polską kulturę. Mieszkając w Edynburgu douczyłam się angielskiego studiując i pracując, nauczyłam się również szkockiej kultury na ile mogłam. Dwa zupełnie inne światy i zupełnie inne podejście do życia…

Teraz gdy wracam do Łodzi jestem tak wspaniale zaskoczona zmianami na lepsze w moim mieście (#zmiananalepsze), ale gdy przyjechałam to poczułam się jakby zacofana, jakbym coś przegapiła… bo przecież jestem w innym kraju i uczę się innej kultury… a tu przyjeżdżam i wracam do korzeni, przeglądam stare pamiętniki, śpiewniki z czasów harcerstwa i odkrywam, że tak wiele przeżyłam i tak wiele jeszcze chcę przeżyć! 

Długo nad tym myślałam i doszłam do wniosku, że chcę nauczyć się mojej polskiej kultury na nowo, bo jest co odkrywać. Jest tu tyle możliwości i ludzi super kreatywnych, że aż chce się tu być częściej! 

Czasem tęskno mi za Łodzią jak jestem w Edynburgu i za Edynburgiem jak jestem w Łodzi, i gdy te uczucia się pojawiają to wracam do moich celi a jednym z nich jest bycie tu i tu 🙂 a bardziej precyzyjnie to rozwijanie mojej firmy w dwóch krajach, bo jest na to potencjał. 

Widziałam ten potencjał szczególnie na tym wyjeździe, bo super widzieć, że ludzie chcą żyć zdrowiej i aktywniej co jest dla mnie wspaniałe, bo promuję zdrowy, aktywny i szczęśliwy tryb życia. Byłam przeszczęśliwa widząc FitPark na moim osiedlu a co lepsze starszych ludzi ćwiczących tam o 7 rano! Oby tak dalej albo lepiej 😀

Złapałam również dystans, bo wyjeżdżając z mojego otoczenia na miesiąc, biorąc wolne od firmy w Edynburgu i ciesząc się odkrywaniem nowego marketu i możliwości rozwoju w Łodzi pozwoliło mi spojrzeć na moje życie zawodowe z dalszej perspektywy. Gdzieś przeczytałam, że tkwiąc cały czas wśród tych samych spraw, tracimy dystans, i zgadzam się z tym w 100%, bo ciągle pracując, nie miałam możliwości na refleksje. Tymczasem robiąc przerwę wiele sobie uświadomiłam. Wyolbrzymianie i angażowanie się zbyt emocjonalnie w projekty nad którymi pracuję sprawiło, że byłam zestresowana i nieefektywna w działaniu… 

Dzięki takiej przerwie, patrzę bardziej krytycznie na moją karierę i zastanawiam się, czy kierunek, który obrałam, jest na pewno najlepszym z możliwych. Patrząc z dystansu widzę co chcę zmienić, co ulepszyć a co przestać robić!

Kilka dużych decyzji zostało podjętych z których jestem bardzo szczęśliwa, a jedna z nich sprawiła, że jestem bardziej skupiona nad tym co chcę przekazać poprzez moją firmę a mianowicie dodanie rozwoju zrównoważonego 

Pobyt w Łodzi wiązał się z poznaniem wielu wspaniałych ludzi a w szczególności super pary Małgosi i Grzesia Bora. Dzięki nim zwróciłam uwagę na to, że odeszłam od jednej z moich pasji, którą jest rozwój zrównoważony, kiedy mogę ją wspaniale połączyć z tym co już robię, więc dziękuję wspaniałej parze, bo dzięki nim jestem bardziej skupiona! 

I tak wygląda moja refleksja, życie między dwoma światami okazuje się życiem w dwóch światach. Łapanie dystansu, okazuje się być wspaniałą praktyką, aby odkryć co działa a co nie działa w życiu a dzięki temu odkryć, że rozwój zrównoważony, moja pasja wraca do mojego życia.

Bardzo szczęśliwa jadę dalej.

Ściskam,

Kasia

————————————————————

English:

Live in between two worlds, getting the distance and return to passion

I’m just coming back from over a month’s stay in Poland and my beautiful city of Lodz. A lot of things happened during our stay, which I will write about later, because today I want to make a small reflection on life in two worlds … and driving through Germany seems to me adequate, because I am literally between my worlds … Poland and Great Britain …

I moved to Scotland in 2007 as a 19-year-old child who only knew Polish culture.  While living in Edinburgh, I learned English while studying and working, I also learned Scottish culture as much as I could.  Two completely different worlds and a completely different approach to life …

Now that I am coming back to Łódź, I am so wonderfully surprised by the changes for the better in my city (#changeforthebetter), but when I arrived I felt as if I missed something … because I am in another country and I am learning a different culture … and here when I come back, I come back to the roots, I look through old diaries, songbooks from the scouts times and I discover that I have experienced so much and I want to experience so much more!

I thought about it for a long time and came to the conclusion that I want to learn my Polish culture again, because there is so much to discover. There are so many possibilities and super creative people that I want to be here more often!

Sometimes I miss Łódź when I am in Edinburgh and Edinburgh when I am in Łódź, and when these feelings arise, I return to my goals and one of them is being here and there 🙂 and more precisely, developing my company in two countries,  because there is a potential for it.

I saw this potential especially on this trip, because it’s great to see that people want to live healthier and more active, which is great for me, because I promote a healthy, active and happy lifestyle. I was very happy to see FitPark in my neighborhood and what’s better, older people exercising there at 7am!  Keep it up or better 😀

I also “get the distance”, because by leaving my environment for a month, taking time off from the company in Edinburgh and enjoying discovering a new market and development opportunities in Łódź, it allowed me to look at my professional life from a further perspective. I read somewhere that sticking to the same things all the time, we lose the distance, and I agree with it 100%, because while still working, I had no way to reflect. Meanwhile, during the break, I realized a lot. Exaggerating and getting too emotional with the projects I’m working on made me stressed and inefficient …

Thanks to this break, I look more critically at my career and wonder if the direction I have chosen is definitely the best possible. Looking from a distance, I see what I want to change, what to improve and what to stop doing!

Several big decisions have been made, which made me very happy. Especially one of them that made me more focused on what I want to convey through my company, namely adding sustainable development.

The stay in Łódź was associated with meeting many wonderful people, in particular the great pair Małgosia and Grześ Bora. Thanks to them, I noticed that I came apart from one of my passions, which is sustainable development, when in fact I can combine it wonderfully with what I already do, so thank you great couple, because thanks to you I am more focused!

And this is my reflection, life between two worlds turns out to be life in two worlds.  Catching the distance turns out to be a great practice to discover what works and what does not work in life and thus discover that sustainable development, my passion comes back to my life.

I’m very happy to keep going.

Hugs,

Kasia 

Zdrowie jest najważniejsze – Health is most important

(English version below)

Gdy zaczęłam pisać ten artykuł automatycznie zaczęłam pisać po polsku… ciekawe… jestem w Łodzi na dłuższe wakacje i wracam do korzeni… nawet języka jak widać… 

Po ogromniej przerwie w pisaniu bloga wracam i to z nową siłą i energią i radością do pisania. Ostatnich parę tygodni dużo zmieniło w moim życiu, czuję, że jeszcze więcej zrozumiałam, jeżeli chodzi o to co chcę w życiu. Ciekawe, bo pisałam wcześniej, że wiem hahaha chyba nigdy nie można powiedzieć, że się już tak na pewno wie, bo wciąż się zmieniamy i nasza świadomość się rozwija, jeżeli damy jej na to szansę…

Jedną z takich części życia które sobie ostatnio uświadomiłam i utwierdziłam jeszcze bardziej jest to, że zdrowie jest najważniejsze i dziś chciałam zaprosić Cię do rozmowy właśnie o tym. Czym jest dla Ciebie zdrowie? 

Dla mnie to zdrowie ciała i umysłu. Ciała poprzez aktywność fizyczną, zdrowe jedzenie, suplementację i odpoczynek, a umysłu poprzez rozwój osobisty, relaks i pielęgnowanie wewnętrznego szczęścia.

Spotykam wiele ludzi na swojej drodze jedni zdrowi i szczęśliwi a inni wręcz przeciwnie i właśnie dlatego od jakiegoś już czasu promuję zdrowy, szczęśliwy i pełny styl życia. Staram się żyć według tego i pomagać innym też to tworzyć w ich życiu.

Dziś chciałabym zaoferować Ci małe ćwiczenie abyś mogła pogłębić tą rozmowę o zdrowiu, jest to proste jak 1, 2, 3:

  1. Odpowiedz sobie na pytanie: co tak naprawdę pragniesz w życiu myśląc o zdrowiu i napisz sobie tą odpowiedz na kartce papieru, będzie to Twoja wizja na zdrowe życie. Pisz w czasie teraźniejszym jakby już to miało miejsce.
  2. Przepisuj tą wizję codziennie rano i wieczorem, wizualizuj, że już to jest rzeczywistością.
  3. Bądź otwarta na możliwości zmiany na lepsze i działaj, aby te lepsze zmiany wprowadzić w życie.

Przykład jak to ćwiczenie zastosować:

  1. Wizja: Mam zdrowe, piękne i szczupłe ciało, bo ćwiczę regularnie i zdrowo jem.
  2. Programowanie: przepisuję wizję codziennie i wizualizuję, że już mam zdrowe, piękne i szczupłe ciało.
  3. Analizuję co robię i jem w ciągu dnia i szukam alternatyw, aby to ulepszyć

Mam nadzieję, że to małe ćwiczenie da Ci rezultaty. Stosuj je regularnie przez minimum 30 dni i daj znać jak Ci poszło.

Pozdrawiam ciepło,

Kasia 

ENGLISH:

When I started writing this article, I automatically started to write in Polish … interesting … I’m in Lodz for a longer holiday and I come back to the roots… even the language as you can see …

After a huge break in writing the blog I come back with new strength and energy and joy to write. The last few weeks have changed a lot in my life, I feel that I understood even more when it comes to what I want in life. Interesting, because I wrote earlier that I know it already hahaha… you can never say that you already know that I guess, because we are constantly changing and our consciousness is growing, if we give it a chance …

One of the parts of my life that I recently realised and confirmed even more is that health is most important and today I would like to invite you to talk about it. What is health for you?

For me it is the health of body and mind. The body through physical activity, healthy eating, supplementation and rest; and the mind through personal development, relaxation and nurturing inner happiness.

I meet a lot of people on my way, some healthy and happy and others on the contrary, and that is why I have been promoting a healthy, happy and full lifestyle for some time now. I try to live by it and help others to create it in their lives.

Today I would like to offer you a small exercise so that you can deepen this conversation about health, it is as simple as 1, 2, 3:

1. Answer the question: what you really want in your life thinking about health and write this answer on a piece of paper, it will be your vision for a healthy life. Write in the present tense as if it had already taken place.

2. Rewrite this vision every morning and evening, visualize that it is already a reality.

3. Be open to opportunities for change for the better and act to make these better changes come into effect.

An example of how to use this exercise:

1. Vision: I have a healthy, beautiful and slim body because I exercise regularly and eat healthy.

2. Programming: I rewrite the vision every day and visualize that I already have a healthy, beautiful and slim body.

3. I analyse what I do and eat during the day and look for alternatives to improve it

I hope this small exercise will give you results. Use it regularly for a minimum of 30 days and let me know how it went.

Warmest greetings,

Kasia

Invitation

Are you too afraid of success? There are so many things you want to accomplish, experiences you want to live and people you want to meet but yet you’re still in the same place. Sounds familiar? 

I’ve been there! I was doing lots keeping myself busy all the time but actually I was stuck! I was stuck in life limiting myself, playing small only because I was worried about what other may say about me! So I enrolled for course after course trying to learn as much as I can. I was in the learning mode all my 20ties, which on one side is great as I’ve learn a lot but on the other hand I haven’t done much. I’ve not put in action the knowledge I’ve gained!! I felt like I was in one place for a few years until I discovered this amazing opportunity that I am now part of!!!!

I’m mentor by the best of the best Linda and Bob Proctor and I really feel privileged to be part of their team!

So much so that I’ve been invited to speak at the convention in Edinburgh at the beginning of July and I really want to invite you guys to be part of it to.

It’s going to be a different kind of conversation…. 

Leadership, Mentorship, Personal growth & development first.

Looking to partner up with the best in the biz? Looking to earn more streams of income? Looking to take advantage of some of today’s biggest trends and develop entrepreneurial skills? Looking to help others and be a part of something special?

You will not want to miss our Summer LAUNCH event for 2019, sharing this very special opportunity to join Linda Proctor (wife of Bob Proctor, America’s leading prosperity teacher) and Team Diamond Global Network. Presented by Scotlands leaders and special guest, Diamond Leader Darrin Gibson from the USA, as we launch the market with the next wave of Team Diamond Global Network. 

Come out, meet the team, feel the energy, see the vision and join us as we pave the way for a world with better health, wealth and happiness… NOW IS THE TIME FOR CHANGE!

Grab your ticket here: https://www.eventbrite.co.uk/e/scottish-launch-event-tickets-63772338782?aff=ebdssbdestsearch

Is your life simple or complicated?

My life is simple, I spend lots of time with my family and friends, I eat healthy, I make sure to rest well, and I exercise. Sleeping and resting well is not always achievable having 22 months old boy but I do my best 🙂

I choose to start my own business to simplify my life and love it as it doesn’t feel like a traditional job. I design my life and schedule it around my family. I’m not talking about it to show off but to show that it can be done. 

Whatever I do I strive to have lots of fun. I was talking about happiness in life and how important it is in this blog here. Life should be a fun journey in my opinion hence I improve myself and eliminate blocks that stop happiness to enter my life and I teach my clients how to do this very thing in their lives too.

Today I want to give you just one exercise to do to simplify your life:

But first a little background story to the exercise… 

For years I wonder “what is wrong with me?” I have such amazing dreams, I want to have a balanced family and work life, I want to have my own business, I want to be a motivational speaker, I want to travel, I want to not miss any more family occasions, I want to attend Capoeira regularly, I want to meet up with friends and the list go on and on and on… 

Although I have all of that in my head I struggled with actually making it all happen!

So, what went wrong here? 

Ok, many personal development gurus are saying that you need to have a dream, a goal and then with a small step approach you are just going for it. Sounds good, isn’t it? Following their advices, I set my goals, I then did many steps, bigger or smaller to get closer to my goals but it often felt that I’m not doing enough. 

And then I’ve came across this idea my life change completely. A simple idea yet so effective… as I said at the beginning my life is simple and I look for simple solutions… 

The idea is as follow: Project that is not scheduled is not an important project!

If I won’t schedule in my calendar the projects I want to focus on, they will never be done! 

So, I started scheduling and…

it changed my life forever! 

I’m so much more focused on my projects and I’m more productive because I know how much time I have to complete a specific task. 

Are you overwhelmed with many tasks and projects? 

The exercise: start with taking this 10 minutes in the evening to plan the next day and then once per week plan your week and schedule it in your calendar then walk your talk!!! Actually check your calendar, do the tasks and treat them as you would meet with your client or business partner.

You’ll be glad you did that and you’ll be super proud of yourself for doing that. Being committed and super focus on building your life the way you want will bring you great results.

Stay on track!

Have a wonderful day!

Kasia