Życie pomiędzy dwoma światami, łapanie dystansu i powrót do pasji – Live in between two worlds, getting the distains and return to passion

Polish:

Właśnie wracam z ponad miesięcznego pobytu w Polsce i moim pięknym mieście Łódź. Bardzo wiele rzeczy się działo podczas naszego pobytu o których będę pisać później, bo dziś chcę zrobić małą refleksję o życiu w dwóch światach… a jadąc przez Niemcy wydaje mi się to adekwatne, bo jestem dosłownie pomiędzy moimi światami… Polską i Wielką Brytanią…

Przeprowadziłam się do Szkocji w 2007 jako 19 letnie dziecko znające tylko polską kulturę. Mieszkając w Edynburgu douczyłam się angielskiego studiując i pracując, nauczyłam się również szkockiej kultury na ile mogłam. Dwa zupełnie inne światy i zupełnie inne podejście do życia…

Teraz gdy wracam do Łodzi jestem tak wspaniale zaskoczona zmianami na lepsze w moim mieście (#zmiananalepsze), ale gdy przyjechałam to poczułam się jakby zacofana, jakbym coś przegapiła… bo przecież jestem w innym kraju i uczę się innej kultury… a tu przyjeżdżam i wracam do korzeni, przeglądam stare pamiętniki, śpiewniki z czasów harcerstwa i odkrywam, że tak wiele przeżyłam i tak wiele jeszcze chcę przeżyć! 

Długo nad tym myślałam i doszłam do wniosku, że chcę nauczyć się mojej polskiej kultury na nowo, bo jest co odkrywać. Jest tu tyle możliwości i ludzi super kreatywnych, że aż chce się tu być częściej! 

Czasem tęskno mi za Łodzią jak jestem w Edynburgu i za Edynburgiem jak jestem w Łodzi, i gdy te uczucia się pojawiają to wracam do moich celi a jednym z nich jest bycie tu i tu 🙂 a bardziej precyzyjnie to rozwijanie mojej firmy w dwóch krajach, bo jest na to potencjał. 

Widziałam ten potencjał szczególnie na tym wyjeździe, bo super widzieć, że ludzie chcą żyć zdrowiej i aktywniej co jest dla mnie wspaniałe, bo promuję zdrowy, aktywny i szczęśliwy tryb życia. Byłam przeszczęśliwa widząc FitPark na moim osiedlu a co lepsze starszych ludzi ćwiczących tam o 7 rano! Oby tak dalej albo lepiej 😀

Złapałam również dystans, bo wyjeżdżając z mojego otoczenia na miesiąc, biorąc wolne od firmy w Edynburgu i ciesząc się odkrywaniem nowego marketu i możliwości rozwoju w Łodzi pozwoliło mi spojrzeć na moje życie zawodowe z dalszej perspektywy. Gdzieś przeczytałam, że tkwiąc cały czas wśród tych samych spraw, tracimy dystans, i zgadzam się z tym w 100%, bo ciągle pracując, nie miałam możliwości na refleksje. Tymczasem robiąc przerwę wiele sobie uświadomiłam. Wyolbrzymianie i angażowanie się zbyt emocjonalnie w projekty nad którymi pracuję sprawiło, że byłam zestresowana i nieefektywna w działaniu… 

Dzięki takiej przerwie, patrzę bardziej krytycznie na moją karierę i zastanawiam się, czy kierunek, który obrałam, jest na pewno najlepszym z możliwych. Patrząc z dystansu widzę co chcę zmienić, co ulepszyć a co przestać robić!

Kilka dużych decyzji zostało podjętych z których jestem bardzo szczęśliwa, a jedna z nich sprawiła, że jestem bardziej skupiona nad tym co chcę przekazać poprzez moją firmę a mianowicie dodanie rozwoju zrównoważonego 

Pobyt w Łodzi wiązał się z poznaniem wielu wspaniałych ludzi a w szczególności super pary Małgosi i Grzesia Bora. Dzięki nim zwróciłam uwagę na to, że odeszłam od jednej z moich pasji, którą jest rozwój zrównoważony, kiedy mogę ją wspaniale połączyć z tym co już robię, więc dziękuję wspaniałej parze, bo dzięki nim jestem bardziej skupiona! 

I tak wygląda moja refleksja, życie między dwoma światami okazuje się życiem w dwóch światach. Łapanie dystansu, okazuje się być wspaniałą praktyką, aby odkryć co działa a co nie działa w życiu a dzięki temu odkryć, że rozwój zrównoważony, moja pasja wraca do mojego życia.

Bardzo szczęśliwa jadę dalej.

Ściskam,

Kasia

————————————————————

English:

Live in between two worlds, getting the distains and return to passion

I’m just coming back from over a month’s stay in Poland and my beautiful city of Lodz. A lot of things happened during our stay, which I will write about later, because today I want to make a small reflection on life in two worlds … and driving through Germany seems to me adequate, because I am literally between my worlds … Poland and Great Britain …

I moved to Scotland in 2007 as a 19-year-old child who only knew Polish culture.  While living in Edinburgh, I learned English while studying and working, I also learned Scottish culture as much as I could.  Two completely different worlds and a completely different approach to life …

Now that I am coming back to Łódź, I am so wonderfully surprised by the changes for the better in my city (#changeforthebetter), but when I arrived I felt as if I missed something … because I am in another country and I am learning a different culture … and here when I come back, I come back to the roots, I look through old diaries, songbooks from the scouts times and I discover that I have experienced so much and I want to experience so much more!

I thought about it for a long time and came to the conclusion that I want to learn my Polish culture again, because there is so much to discover. There are so many possibilities and super creative people that I want to be here more often!

Sometimes I miss Łódź when I am in Edinburgh and Edinburgh when I am in Łódź, and when these feelings arise, I return to my goals and one of them is being here and there 🙂 and more precisely, developing my company in two countries,  because there is a potential for it.

I saw this potential especially on this trip, because it’s great to see that people want to live healthier and more active, which is great for me, because I promote a healthy, active and happy lifestyle. I was very happy to see FitPark in my neighborhood and what’s better, older people exercising there at 7am!  Keep it up or better 😀

I also “get the distance”, because by leaving my environment for a month, taking time off from the company in Edinburgh and enjoying discovering a new market and development opportunities in Łódź, it allowed me to look at my professional life from a further perspective. I read somewhere that sticking to the same things all the time, we lose the distance, and I agree with it 100%, because while still working, I had no way to reflect. Meanwhile, during the break, I realized a lot. Exaggerating and getting too emotional with the projects I’m working on made me stressed and inefficient …

Thanks to this break, I look more critically at my career and wonder if the direction I have chosen is definitely the best possible. Looking from a distance, I see what I want to change, what to improve and what to stop doing!

Several big decisions have been made, which made me very happy. Especially one of them that made me more focused on what I want to convey through my company, namely adding sustainable development.

The stay in Łódź was associated with meeting many wonderful people, in particular the great pair Małgosia and Grześ Bora. Thanks to them, I noticed that I came apart from one of my passions, which is sustainable development, when in fact I can combine it wonderfully with what I already do, so thank you great couple, because thanks to you I am more focused!

And this is my reflection, life between two worlds turns out to be life in two worlds.  Catching the distance turns out to be a great practice to discover what works and what does not work in life and thus discover that sustainable development, my passion comes back to my life.

I’m very happy to keep going.

Hugs,

Kasia 

Zdrowie jest najważniejsze – Health is most important

(English version below)

Gdy zaczęłam pisać ten artykuł automatycznie zaczęłam pisać po polsku… ciekawe… jestem w Łodzi na dłuższe wakacje i wracam do korzeni… nawet języka jak widać… 

Po ogromniej przerwie w pisaniu bloga wracam i to z nową siłą i energią i radością do pisania. Ostatnich parę tygodni dużo zmieniło w moim życiu, czuję, że jeszcze więcej zrozumiałam, jeżeli chodzi o to co chcę w życiu. Ciekawe, bo pisałam wcześniej, że wiem hahaha chyba nigdy nie można powiedzieć, że się już tak na pewno wie, bo wciąż się zmieniamy i nasza świadomość się rozwija, jeżeli damy jej na to szansę…

Jedną z takich części życia które sobie ostatnio uświadomiłam i utwierdziłam jeszcze bardziej jest to, że zdrowie jest najważniejsze i dziś chciałam zaprosić Cię do rozmowy właśnie o tym. Czym jest dla Ciebie zdrowie? 

Dla mnie to zdrowie ciała i umysłu. Ciała poprzez aktywność fizyczną, zdrowe jedzenie, suplementację i odpoczynek, a umysłu poprzez rozwój osobisty, relaks i pielęgnowanie wewnętrznego szczęścia.

Spotykam wiele ludzi na swojej drodze jedni zdrowi i szczęśliwi a inni wręcz przeciwnie i właśnie dlatego od jakiegoś już czasu promuję zdrowy, szczęśliwy i pełny styl życia. Staram się żyć według tego i pomagać innym też to tworzyć w ich życiu.

Dziś chciałabym zaoferować Ci małe ćwiczenie abyś mogła pogłębić tą rozmowę o zdrowiu, jest to proste jak 1, 2, 3:

  1. Odpowiedz sobie na pytanie: co tak naprawdę pragniesz w życiu myśląc o zdrowiu i napisz sobie tą odpowiedz na kartce papieru, będzie to Twoja wizja na zdrowe życie. Pisz w czasie teraźniejszym jakby już to miało miejsce.
  2. Przepisuj tą wizję codziennie rano i wieczorem, wizualizuj, że już to jest rzeczywistością.
  3. Bądź otwarta na możliwości zmiany na lepsze i działaj, aby te lepsze zmiany wprowadzić w życie.

Przykład jak to ćwiczenie zastosować:

  1. Wizja: Mam zdrowe, piękne i szczupłe ciało, bo ćwiczę regularnie i zdrowo jem.
  2. Programowanie: przepisuję wizję codziennie i wizualizuję, że już mam zdrowe, piękne i szczupłe ciało.
  3. Analizuję co robię i jem w ciągu dnia i szukam alternatyw, aby to ulepszyć

Mam nadzieję, że to małe ćwiczenie da Ci rezultaty. Stosuj je regularnie przez minimum 30 dni i daj znać jak Ci poszło.

Pozdrawiam ciepło,

Kasia 

ENGLISH:

When I started writing this article, I automatically started to write in Polish … interesting … I’m in Lodz for a longer holiday and I come back to the roots… even the language as you can see …

After a huge break in writing the blog I come back with new strength and energy and joy to write. The last few weeks have changed a lot in my life, I feel that I understood even more when it comes to what I want in life. Interesting, because I wrote earlier that I know it already hahaha… you can never say that you already know that I guess, because we are constantly changing and our consciousness is growing, if we give it a chance …

One of the parts of my life that I recently realised and confirmed even more is that health is most important and today I would like to invite you to talk about it. What is health for you?

For me it is the health of body and mind. The body through physical activity, healthy eating, supplementation and rest; and the mind through personal development, relaxation and nurturing inner happiness.

I meet a lot of people on my way, some healthy and happy and others on the contrary, and that is why I have been promoting a healthy, happy and full lifestyle for some time now. I try to live by it and help others to create it in their lives.

Today I would like to offer you a small exercise so that you can deepen this conversation about health, it is as simple as 1, 2, 3:

1. Answer the question: what you really want in your life thinking about health and write this answer on a piece of paper, it will be your vision for a healthy life. Write in the present tense as if it had already taken place.

2. Rewrite this vision every morning and evening, visualize that it is already a reality.

3. Be open to opportunities for change for the better and act to make these better changes come into effect.

An example of how to use this exercise:

1. Vision: I have a healthy, beautiful and slim body because I exercise regularly and eat healthy.

2. Programming: I rewrite the vision every day and visualize that I already have a healthy, beautiful and slim body.

3. I analyse what I do and eat during the day and look for alternatives to improve it

I hope this small exercise will give you results. Use it regularly for a minimum of 30 days and let me know how it went.

Warmest greetings,

Kasia

Invitation

Are you too afraid of success? There are so many things you want to accomplish, experiences you want to live and people you want to meet but yet you’re still in the same place. Sounds familiar? 

I’ve been there! I was doing lots keeping myself busy all the time but actually I was stuck! I was stuck in life limiting myself, playing small only because I was worried about what other may say about me! So I enrolled for course after course trying to learn as much as I can. I was in the learning mode all my 20ties, which on one side is great as I’ve learn a lot but on the other hand I haven’t done much. I’ve not put in action the knowledge I’ve gained!! I felt like I was in one place for a few years until I discovered this amazing opportunity that I am now part of!!!!

I’m mentor by the best of the best Linda and Bob Proctor and I really feel privileged to be part of their team!

So much so that I’ve been invited to speak at the convention in Edinburgh at the beginning of July and I really want to invite you guys to be part of it to.

It’s going to be a different kind of conversation…. 

Leadership, Mentorship, Personal growth & development first.

Looking to partner up with the best in the biz? Looking to earn more streams of income? Looking to take advantage of some of today’s biggest trends and develop entrepreneurial skills? Looking to help others and be a part of something special?

You will not want to miss our Summer LAUNCH event for 2019, sharing this very special opportunity to join Linda Proctor (wife of Bob Proctor, America’s leading prosperity teacher) and Team Diamond Global Network. Presented by Scotlands leaders and special guest, Diamond Leader Darrin Gibson from the USA, as we launch the market with the next wave of Team Diamond Global Network. 

Come out, meet the team, feel the energy, see the vision and join us as we pave the way for a world with better health, wealth and happiness… NOW IS THE TIME FOR CHANGE!

Grab your ticket here: https://www.eventbrite.co.uk/e/scottish-launch-event-tickets-63772338782?aff=ebdssbdestsearch

Is your life simple or complicated?

My life is simple, I spend lots of time with my family and friends, I eat healthy, I make sure to rest well, and I exercise. Sleeping and resting well is not always achievable having 22 months old boy but I do my best 🙂

I choose to start my own business to simplify my life and love it as it doesn’t feel like a traditional job. I design my life and schedule it around my family. I’m not talking about it to show off but to show that it can be done. 

Whatever I do I strive to have lots of fun. I was talking about happiness in life and how important it is in this blog here. Life should be a fun journey in my opinion hence I improve myself and eliminate blocks that stop happiness to enter my life and I teach my clients how to do this very thing in their lives too.

Today I want to give you just one exercise to do to simplify your life:

But first a little background story to the exercise… 

For years I wonder “what is wrong with me?” I have such amazing dreams, I want to have a balanced family and work life, I want to have my own business, I want to be a motivational speaker, I want to travel, I want to not miss any more family occasions, I want to attend Capoeira regularly, I want to meet up with friends and the list go on and on and on… 

Although I have all of that in my head I struggled with actually making it all happen!

So, what went wrong here? 

Ok, many personal development gurus are saying that you need to have a dream, a goal and then with a small step approach you are just going for it. Sounds good, isn’t it? Following their advices, I set my goals, I then did many steps, bigger or smaller to get closer to my goals but it often felt that I’m not doing enough. 

And then I’ve came across this idea my life change completely. A simple idea yet so effective… as I said at the beginning my life is simple and I look for simple solutions… 

The idea is as follow: Project that is not scheduled is not an important project!

If I won’t schedule in my calendar the projects I want to focus on, they will never be done! 

So, I started scheduling and…

it changed my life forever! 

I’m so much more focused on my projects and I’m more productive because I know how much time I have to complete a specific task. 

Are you overwhelmed with many tasks and projects? 

The exercise: start with taking this 10 minutes in the evening to plan the next day and then once per week plan your week and schedule it in your calendar then walk your talk!!! Actually check your calendar, do the tasks and treat them as you would meet with your client or business partner.

You’ll be glad you did that and you’ll be super proud of yourself for doing that. Being committed and super focus on building your life the way you want will bring you great results.

Stay on track!

Have a wonderful day!

Kasia

Being healthy can be fun!

Through my work I promote healthy body and mind. I support you in creating the balance in life through exercises for the body and mind.

And I do it through encouraging you to feel happy.

Often people focus on what they don’t want in life and struggle with what they want as their focus is on the negative side. So why don’t you check with yourself what you’re focusing on now? Look at the results in your life… look at your health, both in body and mind… are they the way you want them to be or is there something to improve?

And create some fun while improving them. Being healthy can be fun!

Way too often people focus on how much work it takes to get healthy but let me tell you that the process can be a great fun. You just need to find something that makes you feel happy. From exercising point of view, it can be dance or swimming or capoeira. From the mind point of view, it can be personal development, meditation or just taking breaks and relaxing time.

It’s all about you so make it fun!

You may wonder how to do that?

The answer could be to find some inspiration and create your life on your terms. 

I look for inspiration in everyday life, from my family & friends and from teachers I follow. They inspire me to create a better me and in consequences create better life for me, my family, my clients and my environment.

One of the greatest teachers and inspiration for me are Linda and Bob Proctor. I am so happy and grateful that I’ll see them the next weekend on a conference that I was invited to. These guys’ work is phenomenal and I’m just so happy to be part of it.

Where do you find your inspiration?

Let me know in the comments below.

Have a wonderful week ahead.

Hugs,

Kasia

Can there be too much of happiness?

I have had a nightmare recently and woke up with this feeling of a huge gratitude for what I have in life. I thanked for my health and healthy and happy family.

This nightmare made me think of this question: can there be too much of happiness? I was wondering what do you think about it?

Happiness is an incredible important part of what I promote through my business. This together with health and wealth are in my opinion the most important aspects of our lives!

As one part of my mission says here: I spread the happiness and it may sound cheesy but it’s so important! We all function and coexist with each other better if we are in joy, so I create more joy for myself and share it!

How can you do it for yourself?

Try another part of my mission: Reflection and/or Revolution

As it says on the page, Reflection gives us the bigger picture of our life. I believe once we know what’s there, our ups and downs then we can build upon that or improve it. If we’re not aware of what’s going on in our life, then life just go by quickly and we stay in the same place. If we regularly reflect upon our existence, what we do, what brings us joy and what doesn’t then we can really improve our lives.

And then we can create a personal Revolution. Once you reflect and know where you are you can change, improve or build on the joy you have in your life. Start small, maybe add healthy meal to your diet, maybe start exercising, maybe watch less TV, maybe be less on social media; you chose what’s bother for you and change it.

Answering the question from the top: Can there be too much of happiness? I don’t think so! I believe the more happiness you have the more you can share with others! That’s why I promote healthy life with a smile!

I’ll be delighted to help you create more happiness in your life so schedule you discovery call now here.

Have a wonderful weekend!

Kasia

Mentorship, is it important?

I am very coachable and enjoy learning new things but, in the past, I got easily bored and could be distracted by another project without completing the project I was on at that time. I was looking for a solution for many years. I was looking for an answer to the following question: What would be the thing that could help me stay motivated and focused on my work? 

At the end of the day staying motivated and focused on my work is so important for my clients and me! 

Have you ever thought about what is the most important element to succeed in life? I certainly thought a lot about it and found what is my key element to my success.

It is having the best possible mentorship! I have in my opinion the best mentors in my life!

The main ones regarding the business and personal development are Linda and Bob Proctor. You may know Bob from the movie The Secret. If you haven’t watched this one yet I recommend it highly as a great start point to what you can learn on the pages of this blog. 

Bob is in the personal development industry for over 55 years and his company Proctor Gallagher helped thousands of people worldwide get to where they want to get.

Linda is a phenomenal businesswoman who as she says spend her time helping people achieve their dreams and she is extremely good at that.

A few years ago, I’ve completed my master degree, started job in my field, as traditionally you would do, but something was still missing! I felt that I need to do something else but I couldn’t figure out what that was.

I change my job to work in the charity sector and thought that this will be the thing because all the personal development grow I’m doing I can use to help people at the charity…

Well I couldn’t be farther from the truth of what it is that I supposed to do! 

My dream was always to be a life coach and onstage speaker, motivating people to change…

But somehow, I was not following my bliss, my dream was just like a wish rather than a goal!

Then my life changed so dramatically during Christmas 2017 and life showed that I needed to really focus on my dream otherwise I’ll be not fulfilled, not happy and will not enjoy my life the way I want and of course my family will not be happy neither. 

Hence, I focused on my dream and started developing my business idea. I already have the personal development experiences and was also in sport all my life, all different sports in my youth and then capoeira since I was 18, so I decided to start my business as Fitness and Life Coach.

I love my business, yet what I enjoy the most about it is the mentorship as I found that being self-employed may sometimes be overwhelming as it seems that I need to do everything. However, with a great mentorship one can accomplish so much more! 

See all the top athletes, like Serena Williams and Michael Jordan, or tv/movie stars, like Oprah Winfrey and Leonardo DiCaprio, they all have mentors and that not just a mentor but the best possible mentor! The mentorship is such an important element of successful career that I’d like to invite you to answer the following questions:

In whatever you do, do you have mentors? And if so do they have excellent experiences that show they’re the experts?

In my opinion these questions are very important and you should answer them for yourself as mentorship is crucial for your success. Please feel free to share the answers here in the comments below or drop me a line if you have any questions about mentorship. My email is risadalifestyle@gmail.com.

Have a wonderful day!

Kasia  

Superhuman by Tammy Le Vasan

A beautiful friend of mine, Tammy, so kindly wrote a guest blog for my website that I just love and so recommend to read and reflect upon!

Tammy, thank you so much for this reminder!!!

Everyone said that having a baby would be life-changing. What they didn’t say is how it alters your own perception of self. I am 5 months postpartum and am only just coming back to feeling like myself in the last month or so. I know that I still have a way to go to fully feeling like ‘me’ again, but the question is: Will I ever feel wholly like myself now that I have gone through a fundamental change? Should I even be trying to? Or should I be aiming for something different?

While these questions floated about in the sleep deprived ether of my brain, I was also keenly aware of the ‘bouncing back’ narrative that was suddenly everywhere. It was what people were saying to me in the office, it was in the instagram ads on my feed, and it was also self inflicted. I would hungrily look for how many months postpartum other mums were and compare myself to them. This is wrapped up in society’s authorship of the female body, and is just another dichotomy we feel we need to make ourselves fit into: sacred, caring full-time mother, or doing-it-all modern mum. But it’s never that black or white.

So the first thing I want to say here is – this is you. It is normal and you’re doing great. You want to bounce back – I applaud you, get out there and shine. You want to hibernate – I applaud you, settle in for ‘slow mothering’. You can also be anything in the spectrum between those, and you can also be different things on different days. Because in truth, we can’t dictate our experience or control what feelsright. We have a tiny person to listen to, and we should respect them and what they need as well. What we can do is accept our experience and, wherever we can, find beauty in it. And where we can’t, we can find wine, ice cream, coffee, mac’n’cheese, Netflix… whatever it takes.

obrazek

Another thing I kept hearing was ‘women are superhuman’, or ‘mothers can do it all’. And while I agree wholeheartedly with this, I do NOT agree with what goes unsaid with this kind of thinking. We are superhuman, so we can function with a handful of fitful hours of sleep, and still take care of the house, clean, cook, work and keep a tiny human alive? Nope.

I mean of course we can, we are pretty great after all. But that doesn’t mean we should. I am more than a Superwoman, more than a Mum. I love a walk around exhibitions, I love all things food related, I love getting stuck into debates over bottle(s) of wine, andI am also lazy, greedy, vain and reckless. Sometimes I just want to be those things, and being a perfect mum doesn’t allow for it. So let’s claim being imperfect, and let’s allow our partners to step up to the plate, because they sometimes want to be superheroes too.

On the subject of partners. Another question knocking about is how do we raise a child in an equal household? Being the caregiver and traditional ‘mum’ character in a house tends to mean you don’t have the time and headspace to be the clown, the spontaneous one and the fun one because you’re the one making sure there are clean clothes, a comfortable house and healthy meals ready (not to mention all the planning and admin that comes with having children). But now and then, I would like to be the one that throws caution to the wind. In addition to this, I would like my son to see a male figure being a homemaker and caregiver, so that he can be the same when he is older. Most importantly, I don’t want my daughter growing up feeling that this is the role that is expected of her gender.

Mum’s need not be one dimensional caricatures that fit into society’s ideals and dictates. Let’s celebrate the differences we all have.

So when I ask the question ‘do I feel like myself?’ the answer is no, not yet, but yes, that iswhat I want. I don’t want to be ‘Mum’. I want to be Tammy – all the things that go with being Tammy, and now a parent as well. And I want the same for my partner, and for my children. We should make space for us to exist just as ourselves, and for all of us to be superheroes (if and when we choose).

Tammy Le Vasan (follow @tammymeaculpa for more mum thoughts)

Unique gift

There is Mother’s Day in the UK today Sunday the 31st but this message is not only for mums!

You are UNIQUE and can achieve anything!

We’re all just normal people but each and every one of us has a unique gift that our world needs. Please share it with the world in the best possible way!

Let’s start with this question – what’s your gift? And then follow up question – how can you allow more people to be blessed by your gift?

If you don’t know answers to these questions, don’t worry you’re not alone but stay open to opportunities that come your way. I always had a blurry idea of me being in a business of helping people but wasn’t sure how and when and through what. Because of that I’ve stayed in employment for 12 years before I figured out what that unique gift is.

I love sport and personal development hence I combined the two passions of mine and become fitness and life coach. It took me long time to work it out but now I know that my gift is to share a message about and inspire people to live healthier, happier and wealthier lives and I’m loving it.

So, if you struggle with realising what your gift actually is then I have a little task for you:

Write down all the things that makes you happy in life and then analyse which one you would like to do and share with others, which one you’re really good at that could transform people lives.

And please don’t think about it as creating a business out of it if you don’t want to have a business. You can of course turn it into a business but you may also have a great job and be passionate about helping local charity organising their fundraising events. Thant could be your gift.

What I want to say and leave you with it, is that you’re Unique and really can achieve anything you want so share it with us as we may just look what you’re offering.

Have a beautiful Mother’s Day guys!

Hugs,
Kasia

 

mother's day 2019