Down and Up Motivation / Motywacja w Dół i w Górę

The energy, motivation and joy after the event and how to sustain it for longer

You attended an event, could be a training call with your company, a motivational speech, a global or local event, and you have this energy, motivation and joy from it as you reconnected to your passion, reconnected with your “Why?” you do things you do. Perfect and now what?

It’s so great after the event, this feeling that you can do more to get you closer to your goals. This last for some time and as my business mentor Mr Mosses says it is down motivation or hot bath motivation and it lasts only as much as it was “heated” as it will eventually “cool off”. You come up with a great idea at an event you promise yourself this time is different, this time I fulfil my promise but you come back to your day to day activities, life happens, family, bills, work and you forget the feeling and as don’t implement the changes. You will eventually cool off and get back to the old routines and get the same results. You get to another event and go through the same and over and over again… you get frustrated and start to bit up yourself and judge… This is not sustained and hence not leading you to your success. 

What you want to develop is up motivation – constant motivation. This type of motivation that keeps you working towards your goal no matter what and so when you get to this event you will further fuel this motivation and get even better results as the outcome of the event. Because let’s face it you attend all of these events to learn and develop so wouldn’t it be great to actually do it rather than start from scratch every time you attend?

How to do it? The first rule of learning is repetition, here I want to give you some techniques that proven to bring success:

  1. Go over your notes the same evening or the next morning the latest and chose specific changes and actions that you will take to improve your results
  2. Implement one change at a time and repeat it over and over again for 90 days before moving to another change

Build your motivation daily not in a day! I keep saying that if you improve yourself just by 1% a day you can improve yourself 100% in 100 days! 100 is too long? Do it for 90 days as I recommended above and you will improve 90% 🙂

Keep moving forward!

Kasia


[PL]

Energia, motywacja i radość po wydarzeniu i jak utrzymać je na dłużej

Brałaś udział w wydarzeniu, może to być rozmowa szkoleniowa z Twoją firmą, przemówienie motywacyjne, wydarzenie globalne lub lokalne, i czerpiesz z tego energię, motywację i radość, gdyż ponownie połączyłaś się ze swoją pasją, z Twoim „Dlaczego?” robisz rzeczy, które robisz. Idealnie, i co teraz?

Po wydarzeniu jest tak wspaniale, wiesz że możesz zrobić więcej, aby zbliżyć się do swoich celów. Trwa to przez pewien czas i, jak mówi mój mentor biznesowy, pan Mosses, jest to motywacja do dołu lub motywacja gorącej kąpieli i trwa tylko tyle, na ile została „podgrzana”, i ostatecznie „ochłodzi się”. Wpadasz na świetny pomysł na wydarzeniu, obiecujesz sobie, że tym razem jest inaczej, tym razem spełniam obietnicę, ale wracasz do codziennych czynności, życia, rodziny, rachunków, pracy i zapominasz o tym i nie wprowadzasz zmian. W końcu ostygniesz i wrócisz do starych procedur i uzyskasz te same wyniki. Dostajesz się na kolejne wydarzenie i przechodzisz to samo w kółko… denerwujesz się i zaczynasz sobie wypominać i oceniać się… To nie jest trwałe, a zatem nie prowadzi cię do sukcesu.

To, co chcesz rozwinąć, to motywacja do góry- ciągła motywacja. Ten rodzaj motywacji, który sprawia, że ​​pracujesz nad osiągnięciem celu bez względu na wszystko, a więc, kiedy dotrzesz na to wydarzenie, jeszcze bardziej wzmocnisz tę motywację i uzyskasz jeszcze lepsze wyniki w wyniku uczestnictwa w tym wydarzeniu. Ponieważ spójrzmy prawdzie w oczy, że bierzesz udział we wszystkich tych wydarzeniach, aby się uczyć i rozwijać, więc czy nie byłoby wspaniale to robić, a nie zaczynać od zera za każdym razem?

Jak to zrobić? Pierwszą zasadą uczenia się jest powtarzanie, tutaj chcę przedstawić kilka technik, które okazały się przynieść sukces:

  1. Przejrzyj swoje notatki tego samego wieczoru lub następnego dnia rano i wybierz konkretne zmiany i działania, które podejmiesz, aby poprawić swoje wyniki
  2. Wprowadzaj jedną zmianę na raz i powtarzaj ją w kółko przez 90 dni, zanim przejdziesz do innej zmiany

Buduj swoją motywację codziennie, nie w ciągu jednego dnia! Powtarzam ciągle, że jeśli poprawisz się tylko o 1% dziennie, możesz poprawić się o 100% w 100 dni! 100 dni to za długie? Rób to przez 90 dni, jak zaleciłam powyżej, a poprawisz 90% 🙂

Idź naprzód!

Kasia

Published by risadalifestyle

Support people in achieving healthy, happy and wealthy life; Mum; Bloger; Capoerista

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: