Jestem obiektem badań / I am the subject of a research

[PL first, scroll down for ENG version]

Usłyszałam kiedyś w jednej konferencji TEDx że zrobiono badanie naukowe na uzdolnionych dzieciach i okazało się że te dzieci które były ciągle chwalone za dobre wyniki miały problemy w życiu dorosłym. Z drugiej strony, te dzieci które były chwalone tylko za postępy radziły sobie świetnie.

I nasunęły mi się pytania, a co z tymi co ani nie byli chwaleni za super wyniki ani za postępy? Co z tymi co czuli wsparcie bez słów wsparcia, bo ich rodzice po prostu wiedzieli ze oni sobie poradzą? 

Takie dzieci w wieku 30 lat totalnie zmieniają swoje życie i zaczynają nim kierować aniżeli się jemu przyglądać… A przynajmniej ja tak mam.

Czy były takie badania robione? Nie wiem, ale sama robię takie badanie na sobie już od 14 lat, ale dopiero od ostatniego półtora roku robię to świadomie.

Ja jestem obiektem badań, ale co najważniejsze jestem kierownikiem tych badań! A to uzmysłowienie, że kieruje tym badaniem daje moc! Bo to ja mogę zmienić, ulepszyć lub zakończyć jakąś cześć tego badania jeśli chcę! Rozpoczęłam to świadome badanie nad sobą, kiedy usłyszałam z ust mojego mentora Boba Proctora historię jak usłyszał sławnego mówcę Billa Gove mówiącego: 

„Jeżeli chcę mieć wolność, muszę być sobą. Nie sobą którym myślę, że ty myślisz, że powinienem być. Nie sobą którym myślę, że moja żona myśli, że powinienem być. Nie sobą którym myślę, że moje dzieci myślą, że powinienem być. Jeżeli chcę mieć wolność, muszę być sobą! Więc lepiej żebym wiedział kim ja jestem”

Bill Gove

Dlatego zaczęłam uczyć się siebie i było to dla mnie jak nowe odkrycie. To co rozwój osobisty mi dał to przebudzeniem. Poczułam się jakbym odkryła skarb, a tym skarbem jest mój własny potencjał do tworzenia życia na moich warunkach i ta świadomość, że jestem odpowiedzialna za wszystkie rezultaty w moim życiu.

A Ty robisz jakieś badania? Przyglądasz się sobie? Może teraz jest na to czas szczególnie z obecną sytuacją zdrowotną na świecie? Może teraz jest czas na refleksję o życiu, co w nim działa a co nie? Może teraz jest czas, aby zmienić co nie działa i ulepszać to co działa?

Mam nadzieję, że sprawiłam, że przemyślisz choć trochę swoje życie, a życzę Ci abyś odkryła, że masz potencjał, aby zmienić co nie działa i ulepszyć to co działa.

Pozdrawiam Cię ciepło!

Kasia 


[ENG]

I once heard in one TEDx conference that scientific research was done on gifted children and it turned out that those children who were constantly praised for good results had problems in adulthood. On the other hand, those children who were praised only for their progress were doing great.

And the questions came to me, and what about those who were neither praised for the good results nor the progress? What about those who felt support without words of support because their parents just knew they would manage?

Such children at the age of 30 completely change their lives and start to lead it rather than look at it … At least I have that.

Was such research done? I don’t know, but I’ve been doing this on my own for 14 years, but it’s only been conscious research since the last year and a half.

I am the subject of the research, but most importantly I am the head of this research! And this realisation that I direct this study gives me power! Because I can change, improve or terminate some part of this research if I want! I started this conscious research on myself when I heard the story of my mentor Bob Proctor as he heard the famous speaker Bill Gove saying:

“If I want to be free, I’ve gotta be me. Not the me that I think you think I should be. Not the me that I think my wife/husband thinks I should be. Not the me that I think my kids think I should be. If I want to be free, I’ve got be me. So I better know who me is.”

Bill Gove

That’s why I started to learn about myself and it was like a new discovery for me. What personal development gave me is an awakening. I felt like I had discovered a treasure, and this treasure is my own potential to create life on my own terms and this awareness that I am responsible for all the results in my life.

Are you doing any research? Are you looking at yourself? Maybe now is the time, especially with the current health situation in the world? Maybe now is the time to reflect on life, what works in it and what does not? Maybe now is the time to change what does not work and improve what works?

I hope I made you think about your life at least a little bit and I wish you to discover that you have the potential to change what doesn’t work and improve what works in your life.

I greet you warmly!

Kasia

Published by risadalifestyle

Support people in achieving healthy, happy and wealthy life; Mum; Bloger; Capoerista

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: