Zdrowie jest najważniejsze – Health is most important

(English version below)

Gdy zaczęłam pisać ten artykuł automatycznie zaczęłam pisać po polsku… ciekawe… jestem w Łodzi na dłuższe wakacje i wracam do korzeni… nawet języka jak widać… 

Po ogromniej przerwie w pisaniu bloga wracam i to z nową siłą i energią i radością do pisania. Ostatnich parę tygodni dużo zmieniło w moim życiu, czuję, że jeszcze więcej zrozumiałam, jeżeli chodzi o to co chcę w życiu. Ciekawe, bo pisałam wcześniej, że wiem hahaha chyba nigdy nie można powiedzieć, że się już tak na pewno wie, bo wciąż się zmieniamy i nasza świadomość się rozwija, jeżeli damy jej na to szansę…

Jedną z takich części życia które sobie ostatnio uświadomiłam i utwierdziłam jeszcze bardziej jest to, że zdrowie jest najważniejsze i dziś chciałam zaprosić Cię do rozmowy właśnie o tym. Czym jest dla Ciebie zdrowie? 

Dla mnie to zdrowie ciała i umysłu. Ciała poprzez aktywność fizyczną, zdrowe jedzenie, suplementację i odpoczynek, a umysłu poprzez rozwój osobisty, relaks i pielęgnowanie wewnętrznego szczęścia.

Spotykam wiele ludzi na swojej drodze jedni zdrowi i szczęśliwi a inni wręcz przeciwnie i właśnie dlatego od jakiegoś już czasu promuję zdrowy, szczęśliwy i pełny styl życia. Staram się żyć według tego i pomagać innym też to tworzyć w ich życiu.

Dziś chciałabym zaoferować Ci małe ćwiczenie abyś mogła pogłębić tą rozmowę o zdrowiu, jest to proste jak 1, 2, 3:

  1. Odpowiedz sobie na pytanie: co tak naprawdę pragniesz w życiu myśląc o zdrowiu i napisz sobie tą odpowiedz na kartce papieru, będzie to Twoja wizja na zdrowe życie. Pisz w czasie teraźniejszym jakby już to miało miejsce.
  2. Przepisuj tą wizję codziennie rano i wieczorem, wizualizuj, że już to jest rzeczywistością.
  3. Bądź otwarta na możliwości zmiany na lepsze i działaj, aby te lepsze zmiany wprowadzić w życie.

Przykład jak to ćwiczenie zastosować:

  1. Wizja: Mam zdrowe, piękne i szczupłe ciało, bo ćwiczę regularnie i zdrowo jem.
  2. Programowanie: przepisuję wizję codziennie i wizualizuję, że już mam zdrowe, piękne i szczupłe ciało.
  3. Analizuję co robię i jem w ciągu dnia i szukam alternatyw, aby to ulepszyć

Mam nadzieję, że to małe ćwiczenie da Ci rezultaty. Stosuj je regularnie przez minimum 30 dni i daj znać jak Ci poszło.

Pozdrawiam ciepło,

Kasia 

ENGLISH:

When I started writing this article, I automatically started to write in Polish … interesting … I’m in Lodz for a longer holiday and I come back to the roots… even the language as you can see …

After a huge break in writing the blog I come back with new strength and energy and joy to write. The last few weeks have changed a lot in my life, I feel that I understood even more when it comes to what I want in life. Interesting, because I wrote earlier that I know it already hahaha… you can never say that you already know that I guess, because we are constantly changing and our consciousness is growing, if we give it a chance …

One of the parts of my life that I recently realised and confirmed even more is that health is most important and today I would like to invite you to talk about it. What is health for you?

For me it is the health of body and mind. The body through physical activity, healthy eating, supplementation and rest; and the mind through personal development, relaxation and nurturing inner happiness.

I meet a lot of people on my way, some healthy and happy and others on the contrary, and that is why I have been promoting a healthy, happy and full lifestyle for some time now. I try to live by it and help others to create it in their lives.

Today I would like to offer you a small exercise so that you can deepen this conversation about health, it is as simple as 1, 2, 3:

1. Answer the question: what you really want in your life thinking about health and write this answer on a piece of paper, it will be your vision for a healthy life. Write in the present tense as if it had already taken place.

2. Rewrite this vision every morning and evening, visualize that it is already a reality.

3. Be open to opportunities for change for the better and act to make these better changes come into effect.

An example of how to use this exercise:

1. Vision: I have a healthy, beautiful and slim body because I exercise regularly and eat healthy.

2. Programming: I rewrite the vision every day and visualize that I already have a healthy, beautiful and slim body.

3. I analyse what I do and eat during the day and look for alternatives to improve it

I hope this small exercise will give you results. Use it regularly for a minimum of 30 days and let me know how it went.

Warmest greetings,

Kasia

Published by Kasia

Support people in achieving healthy, happy and wealthy life; Mum; Bloger; Capoerista

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: