Goals, Dreams and the Big Why?/ Cele, Marzenia i Wielkie Dlaczego?

[Polska wersja poniżej 🙂 ]

Ever wonder how some people get what they want and some just not seems to have much luck? Is it about the luck or something different? Why most successful people live their dream life? What do they do? And what, on the other hand, unsuccessful people do that keep them where they are?

Let me start from the second group…

Unsuccessful people very often think about what they DON’T want to have, get or experience. They think small and see obstacles when face challenges. They spend their days thinking “one day when I get/be/have I will…” but guess what that day will very rarely or never happen. Unsuccessful people don’t set goals or set not SMART goals and they quite very fast.

Successful people on the other hand…

Successful people think what they DO want to have, get or experience in life. They see opportunities to grow when face challenges. Successful people live in the present moment and do small steps daily towards realisation of their goals. They set goals and know their purpose, their Big Why? Successful people are patient and look at failure as a learning opportunity.

Talking about learning, there is always time for that! I’m just now reading a great book by T. Harv Eker “Think Rich to Get Rich” where you can learn more about what successful people do to be successful!

I encourage you to pick this book up but before that I have some action steps for you:

  1. Reserve some time just for yourself and then set your goals, what do you want in life, what you want to have, what about a family life? How much would you like to earn? Would you like to travel, if so then where? Be SMART about setting goals and SMART stands for Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely.
  2. Write down your Big Why? Why do you want all of the things from the 1ststep? How all of that will make you feel? Who would you become?

Please feel free to share your thoughts here or keep it just for yourself. I personally believe that if you talk aloud about your dreams, they manifest faster so encourage you to write a comment 🙂

Until the next time,
Kasia

Photo by rawpixel.com from Pexels

Czy zastanawiałaś się kiedyś, jak niektórzy ludzie dostają to, czego chcą, a niektórzy po prostu nie mają szczęścia? Czy chodzi o szczęście, czy coś innego? Dlaczego najbardziej udani ludzie żyją ich wymarzonym życiem? Co oni robią? A co, z drugiej strony, z ludźmi, którym się nie powodzi, co ich utrzymuje tam, gdzie są?

Zacznę od drugiej grupy…

Ludzie, którym się nie powodzi, bardzo często myślą o tym, czego NIE chcą mieć, zdobyć czy doświadczyć. Myślą w małych formatach i widzą przeszkody, gdy stają przed wyzwaniami. Spędzają dnie myśląc „pewnego dnia, kiedy dostanę / będę miała / będę…”, ale zgadnij co, ten dzień zdarza się dla nich bardzo rzadko lub nigdy. Ludzie, którym się nie powiodło, nie wyznaczają celów albo nie wyznaczają celów SMART, i bardzo szybko rezygnują.

Z drugiej strony ludzie sukcesu…

Ludzie sukcesu myślą, co CHCĄ mieć, zdobyć lub doświadczyć w życiu. Widzą możliwości rozwoju, gdy stają przed wyzwaniami. Ludzie sukcesu żyją w chwili obecnej i codziennie robią małe kroki w kierunku realizacji swoich celów. Wyznaczają cele i znają swój główny cel życia, swoje Wielkie Dlaczego? Ludzie sukcesu są cierpliwi i patrzą na porażkę jako okazję do nauki.

Mówiąc o nauce, zawsze jest na to czas! Właśnie czytam świetną książkę T. Harv Eker „Think Rich to Get Rich”, w której możesz dowiedzieć się więcej o tym, co ludzie robią, by odnieść sukces!

Zachęcam do wzięcia tej książki, ale wcześniej mam dla ciebie kilka działań:

  1. Zarezerwuj trochę czasu dla siebie, a następnie ustal swoje cele, czego chcesz w życiu, co chcesz mieć, a co z życiem rodzinnym? Ile chciałabyś zarabiać? Czy chciałabyś podróżować, jeśli tak, to gdzie? Bądź SMART w ustalaniu celów, a SMART oznacza (Specific) konkretne, (Measurable) mierzalne, (Achievable) osiągalne, (Realistic) realistyczne, (Timely) ustalone w czasie.

2. Zapisz swoje Wielkie Dlaczego? Dlaczego chcesz te wszystkie rzeczy z pierwszego kroku? Jak to wszystko sprawi, że się poczujesz? Kim byś się stała?

Podziel się tutaj swoimi przemyśleniami lub zachowaj je tylko dla siebie. Osobiście uważam, że jeśli głośno mówisz o swoich marzeniach, manifestują się one szybciej, więc zachęcam do napisania komentarza 🙂

Do następnego razu,

Kasia

Published by Kasia

Support people in achieving healthy, happy and wealthy life; Mum; Bloger; Capoerista

One thought on “Goals, Dreams and the Big Why?/ Cele, Marzenia i Wielkie Dlaczego?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: