It was the worst day and it was the best day this year – To był najgorszy dzień i to był najlepszy dzień tego roku

ENG:

Past Monday I felt terrible… on Sunday I got myself a tea at one place and the milk I added was off but I only had one sip so thought it would be all fine… and it was fine on Sunday evening.

But then Monday came and I felt horrible… I haven’t felt so weak in years and that just because of tea with milk.

I needed to stay home that day, cancelling all my plans and at first I had this mental chat like “yet another day that I don’t do what I’ve planned!”. Despite the fact that I was not able to do things physically, in my head I could only hear “you’re not doing enough”.

Luckily, Gabriel and Grzes are in my life 🙂 I spend that day observing Gabriel and then Grzes took care of us in the evening. I was playing as much as I could with Gabriel but then really paying attention to what he was doing. I was lying on the floor with Gabriel and look at the world from his perspective. I didn’t just give him a toy to play with I was there with him watching the world with him.

I’m so happy that I let myself witnessing how Gabriel discover this world as it is incredible. Little babies are so open to learn about the surrounding and to discover how things work. They are so curious about everything and not afraid to try things. They love unconditionally and know that they are unique and precious.

They are just so full of themselves! And why are we not?

I’ve recently listened to an interview with Oprah Winfrey who said “Don’t be afraid of being full of yourself”. Let’s not be afraid of that!

This worst day of this year turned to be the best day as I could discover the world with Gabriel and learn from him how to be more full of myself.

I invite you to do the same, be more full of yourself! What are the two things that you could do today to be more full of yourself? Share your thought and left a comment below.

Until the next time,
Kasia


PL:

W miniony poniedziałek czułam się okropnie… w niedzielę zrobiłam sobie herbatę w jednym miejscu, a mleko, które dodałam, było popsute, wypiłam tylko jeden łyk, więc pomyślałem, że wszystko będzie dobrze…

W niedzielę wieczorem było dobrze… ale potem nadszedł poniedziałek i poczułam się okropnie … Nie czułam się tak słaba od lat, i tylko z powodu herbaty z mlekiem.

Tego dnia musiałam zostać w domu, odwołując wszystkie moje plany. Na początku miałam tę mentalną pogawędkę typu: „kolejny dzień, w którym nie robię tego, co planowałam!”. Pomimo tego, że nie byłam w stanie robić nic fizycznie, w mojej głowie słyszałam tylko „nie robisz wystarczająco dużo”.

Na szczęście Gabriel i Grześ są w moim życiu 🙂 Spędziłam ten dzień obserwując Gabriela, a potem Grześ zaopiekował się nami wieczorem. Bawiłam się jak najwięcej z Gabrielem, naprawdę zwracając uwagę na to, co robił. Leżałam na podłodze z nim i patrzyłam na świat z jego perspektywy. Nie tylko dałam mu zabawkę do zabawy, ale byłam tam z nim, oglądając z nim świat.

Cieszę się, że mogę zobaczyć, jak Gabriel odkrywa ten świat, ponieważ jest to niesamowite. Małe dzieci są tak otwarte, aby poznać otoczenie i odkryć, jak działają rzeczy. Są bardzo ciekawi wszystkiego i nie boją się próbować. Kochają bezwarunkowo i wiedzą, że są wyjątkowi i cenni.

Są po prostu tacy sami! A dlaczego nie jesteśmy?

Niedawno słuchałam wywiadu z Oprah Winfrey, która powiedziała: „Nie bój się, być pełen siebie”. Nie bójmy się tego!

Ten najgorszy dzień tego roku okazał się najlepszym, ponieważ mogłam odkrywać świat z Gabrielem i uczyć się od niego, jak być bardziej pełną siebie.

Zapraszam do zrobienia tego samego, bądźcie bardziej pełni siebie! Jakie są dwie rzeczy, które możesz zrobić dzisiaj, aby być bardziej pełnym siebie? Podziel się swoją opinią i zostaw komentarz poniżej.

Do następnego razu,
Kasia

Published by risadalifestyle

Support people in achieving healthy, happy and wealthy life; Mum; Bloger; Capoerista

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: